Eğitim Amaçları ve Program Çıktıları

No

Programın Eğitim Amaçları

Performans Ölçütleri

Hedeflenen Rakamlar

1

Mezunların, kendi meslekleri ile ilgili işlere girmeleri.

Kendi meslekleri ile ilgili işlere giren mezun sayısı.

Mezunların en az

% 80’i

2

Mezunların, kendilerini kanıtlamak suretiyle çalıştıkları işyerlerinde karar verici pozisyonlara yükselmeleri.

Çalıştıkları işyerlerinde karar verici pozisyonlara (müdür, müdür yardımcısı, şef, şef yardımcısı, uzman, uzman yardımcısı) yükselen mezun sayısı.

Mezunların en az

% 10’u

3

Mezunların, ulusal veya uluslararası araştırma-geliştirme odaklı kurumlarda (üniversite, firmaların araştırma-geliştirme bölümleri ve araştırma enstitüleri) yürütülen projelerde (yüksek lisans, doktora, SAN-TEZ, TEYDEB, TÜBİTAK veya endüstriyel doktora programları kapsamında) tam zamanlı araştırmacı olarak görev almaları.

Araştırma-geliştirme projelerinde yürütücü veya araştırmacı olarak yer alan mezun sayısı.

İşe giren mezunların en az % 50’si

4

Mezunların, çalıştıkları sektörlere araştırma-geliştirme kültürünü kazandırmaları ve Üniversite-Sanayi İşbirliği’nin güçlendirilmesinde öncü olmaları.

-Mezunların çalıştığı firmaların yer aldığı/yürüttüğü SAN-TEZ, TEYDEB ve TÜBİTAK (1001, 1007) projesi sayısı.

-Mezunların çalıştığı firmalar ile Bölümümüzce ortaklaşa gerçekleştirilen BAP projesi sayısı.

İşe giren mezunların en az % 25’i

 

 

Program Çıktıları

Program Çıktısı 1

Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi.

Program Çıktısı 2

Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.

Program Çıktısı 3

Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.

Program Çıktısı 4

Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.

Program Çıktısı 5

Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.

Program Çıktısı 6

Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.

Program Çıktısı 7

Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları  hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.

Program Çıktısı 8

Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.

Program Çıktısı 9

Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.

Program Çıktısı 10

Girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.

Program Çıktısı 11

Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları  hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.

Program Çıktısı 12

Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi ile çalışmalarını proje odaklı gerçekleştirme becerisi.